Тимови

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ чине наставници и стручни сарадници.

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. Одељењским већем  председава и руководи  одељењски старешина.

Председници одељењских већа – одељењске старешине у школској 2023/2024. годинe.

Због боље организације рада и бржег преноса информација са управом школе и педагошко-психолошком службом, изабрани су координатори  председника одељењских већа у оквиру истог разреда.

За 1. разред    – Здравковић Наташа

За 2. разред    – Јапић Лепосава

За 3. разред    – Манџуковић Злата

За 4. разред    – Ђорђевић Драгана

За 5. разред    – Радисављевић Елизабета

За 6. разред    – Аврамовић Марија

За 7. разред    – Станковић Драгана

За 8. разред    – Благојевић Весна

СТРУЧНА ВЕЋА

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања.

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Председници стручних већа за ову школску годину

Стручно веће за: Председник
разредну наставу Тања Шамарјај
српски језик Јелена Иванишевић
стране језике Цветковић Софија
музичку и ликовну културу Елизабета Радисављевић
историју и географију Ранковић Радомир
математику Драгица Голе
биологију и хемију Шљапић Тајана
физику, технику и технологију  и информатику и рачунарство Јанићијевић Мариана
физичко и здравствено васпитање Ђорђевић Драган
верску наставу и грађанско васпитање Љиљана Стојановић

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Ћетковић Дијана
 2. Ана Бацкић
 3. Здравковић Наташа
 4. Пинтач Мирослава
 5. Милићевић Александра
 6. Огаревић Марија
 7. Филип Весна, координатор
 8. Ђурић Давид 8-3, представник Ученичког парламента
 9. Ненадовић Сандра, представник Савета родитеља
 10. Петровић Наташа, представник јединице локалне самоуправе

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 1. Бундало Весна
 2. Јелена Ђокић
 3. Бацкић Ана
 4. Аксентијевић Драгана
 5. Јанићијевић Ивица
 6. Велојић Јелена
 7. Михајловић Сузана
 8. Милићевић Александра, координатор
 9. Радисављевић Елизабета

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Вучковић Бранкица
 2. Пантелић Весна
 3. Станковић Драгана
 4. Милићевић Александра
 5. Остојић Снежана, координатор Тима
 6. Радојевић Љиљана
 7. Драгица Голе
 8. Славица Милановић Милић
 9.  Ђурић Давид 8/4, представник Ученичког парламента
 10. Лазаревић Дарко, представник родитеља/законских заступника
 11. Раденковић Јелена, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Ћетковић Дијана
 2. Иванишевић Јелена
 3. Милићевић Александра
 4. Остојић Снежана, координатор Тима
 5. Милошевић Валентина
 6. Николић Марија
 7. Добрић Стојадинка
 8. Дељанин Предраг 7/1, представник Ученичког парламента
 9. Стоилковић Александра, представник родитеља
 10.  Живковић Биљана, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. Ђорђевић Драгана
 2. Миленковић Добрила
 3. Милићевић Александра, координатор Тима
 4. Милошевић Валентина
 5. Петровић Весна
 6. Божовић Гордана 7/4, представник Ученичког парламента
 7. Борјан Александра, представник родитеља
 8.  Петровић Наташа, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

 1. Ћетковић Дијана,
 2. Огаревић Марија
 3. Милићевић Александра, координатор
 4. Остојић Снежана
 5. Бијанац Радмила
 6. Мирјана Адамовић
 7. Максимовић Срђан 7/3, представник Ученичког парламента
 8. Стојановић Маја, представник родитеља
 9. Раденковић Јелена, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 1. Цветковић Софија
 2. Вранковић Љиљана, координатор Тима
 3. Дакић-Милановић Недељка
 4. Ранковић Радомир
 5. Пантелић Весна
 6. Петровић Соња
 7. Арсић Немања
 8. Невенкић Дуња 7/2, представник ученичког парламента
 9. Стефановић Наталија , представник родитеља
 10. Живковић Биљана, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 1. Петровић Весна
 2. Јанићијевић Мариана
 3. Остојић Снежана
 4. Тања Шамарјај
 5. Јелена Ђокић, коодинатор тима
 6. Здравковић Наташа
 7. Павловић Јован 7/4 , представник Ученичког парламента
 8. Перић Јована , представник родитеља
 9. Петровић Наташа, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА  СПОЉАШЊЕ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

 1. Арсић Немања
 2. Манџуковић Злата
 3. Владимир Мијушковић
 4. Огаревић Марија
 5. Стојановић Љиљана, координатор Тима
 6. Ћетковић Дијана; Ранковић Радомир
 7. Мишић Анастасија 7/4, представник Ученичког парламента
 8. Домазет Ивана , представник родитеља
 9. Раденковић Јелена, представник јединице локалне самоуправе

ТИМ ЗА  ЗАВРШНИ ИСПИТ

 1. Дијана Ћетковић,
 2. Александра Милићевић,
 3. Мирјана Адамовић,
 4. Татјана Малиновић,
 5. Бранкица Вучковић, координатор
 6. Радомир Ранковић,
 7. Јелена Велојић,
 8. Ана Бацкић,
 9. Весна Благојевић,
 10. Драгица Голе,
 11. Марија Аврамовић,
 12. Сузана Михајловић,
 13. Славица Милановић Милић

ТИМ ЗА  ТРАНЗИЦИЈУ

 1. Ђуричић Марина, координатор
 2. Татјана Шамарјај
 3. Драгана Аксентијевић
 4. Елизабета Радисављевић
 5. Велојић Јелена
 6. Софија Цветковић
 7. Ђорђевић Дуња 8/2, представник Ученичког парламента
 8. Савић Ивана, представник родитеља
 9. Раденковић Јелена, представник јединице локалне самоуправе

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ФООО

Чланови тима су сви запослени који изводе наставу у ФОООу и андрагошки асистент Татјана Малиновић.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине директор школе, председник стручних актива, председник тимова и председници стручних већа.

 1. Дијана Ћетковић, директор
 2. Александра Милићевић, педагог- председник стручног актива за развој школског програма, Тима за професионални развој и Тима за обезбеђење квалитета и развоја установе
 3. Снежана Остојић, психолог- координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тима за инклузивно образовање
 4. Јелена Иванишевић, председник стручног већа за српски језик
 5. Софија Цветковић, председник стручног већа за стране језике
 6. Елизабета Радисављевић, председник стручног већа за музичку и ликовну културу
 7. Радомир Ранковић, председник стручног већа за историју и географију
 8. Бранкица Вучковић, координатор Тима за завршни испит
 9. Тајана Шљапић, председник стручног већа за биологију и хемију
 10. Драгица Голе, председник стручног већа за математику
 11. Мариана Јанићијевић, председник стручног већа за физику, технику и технологију и информатику и рачунарство
 12. Драган Ђорђевић, председник стручног већа за физичко и здравствено  васпитање
 13. Љиљана Стојановић, председник стручног већа за верску наставу и грађанско васпитање и координатор Тима за уређење школе
 14. Тања Шамарјај, председник стручног већа за разредну наставу
 15. Љиљана Вранковић, координатор Тима  за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 16. Ђокић Јелена, координатор Тима за самовредновање
 17. Филип Весна, председник актива за школско развојно планирање